Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering/een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Voor zover toegestaan kunnen die ook verkregen worden door middel van digitaal onderzoek. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea Groep, voor het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, om u te informeren over relevante producten en/of diensten, voor activiteitengericht op vergroting van het klantenbestand, voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten, voor statistische analyse en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij het verwerken van gegevens kunnen bewerkers worden ingeschakeld.

Stelt u geen prijs op informatie over producten en/of diensten, of wilt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken? Meldt u dit dan schriftelijk bij Attens Hypotheken, Postbus 59098,
1040 KB Amsterdam. U kunt ook een e-mail sturen aan info@attens.nl.

Ons privacybeleid

Binnen de Achmea Groep, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. In deze gedragscodes zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken, verzekeraars en zorgverzekeraars. (De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen is te downloaden van de site van het Verbond van Verzekeraars: www.verbondvanverzekeraars.nl. De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars is te downloaden van de site van Zorgverzekeraars Nederland: www.zn.nl).

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn opgenomen in het openbaar register op de website van het CBP: www.cbpweb.nl . De meldingen staan vermeld onder openbare registers/ register meldingen /zoeken/ naam = Achmea.

Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij altijd eerst uw toestemming. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. Een ander voorbeeld gaat over strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kunnen wij vragen naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij vragen alleen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst.

Inzien van uw gegevens

Wij houden uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door schriftelijk contact op te nemen met Attens Hypotheken, Postbus 59098
1040 KB Amsterdam. U kunt ook een e-mail sturen aan hypotheken@attens.nl. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u ons vragen om deze te corrigeren of te verwijderen.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken gebruik van cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Hoe wij omgaan met cookies kunt u lezen in ons cookiestatement elders op deze site.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacystatement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Indien u vragen heeft over het privacy statement kunt u zich richten tot: Achmea B.V., Group Compliance, Postbus 866, 3700AW Zeist of privacymanager@achmea.nl